+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Algemene voorwaarden Roks Law

Artikel 1: Gebruiker

 1. Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Roks Law, gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 72482036. Roks Law is een eenmanszaak van de heer mr. J.A.M. Roks die als advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) en lid is van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (www.via-incasso.nl). Roks Law oefent een advocaten- c.q. rechtspraktijk uit. Overige gegevens van Roks Law, zoals het bezoek-, post- en e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer, zijn te raadplegen op www.rokslaw.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Roks Law verstrekte opdrachten, daaronder begrepen vervolg-, aanvullende of gewijzigde opdrachten en de fase voorafgaand aan een (mogelijke) opdracht, en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Roks Law maar ook voor alle aan Roks Law verbonden (rechts)personen, waaronder de eigenaar van Roks Law, de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law en haar bestuurders en iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Roks Law al dan niet in dienstbetrekking werkzaam is of is geweest, en alle rechtsopvolgers onder algemene titel van deze (rechts)personen alsmede voor alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Roks Law en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door de aanvaarding door of namens Roks Law van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 2. Cliënt is iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Iedere cliënt is tevens opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, wordt de opdracht geacht mede te zijn gegeven namens de cliënt – de opdrachtgever staat ervoor in dat hij in dit kader over een toereikende volmacht van de cliënt beschikt – en zijn de opdrachtgever en de cliënt hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen jegens Roks Law. Deze algemene voorwaarden gelden zowel ten aanzien van de opdrachtgever als de cliënt. In deze algemene voorwaarden dient onder “opdrachtgever” mede te worden verstaan de cliënt.
 3. Indien de opdracht is gegeven door meerdere (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen jegens Roks Law.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door Roks Law, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4: Uitvoering

 1. Roks Law zal bij de uitvoering van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Een opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis voor Roks Law.
 2. In het kader van een opdracht door of met Roks Law opgegeven respectievelijk overeengekomen termijnen gelden als streeftermijnen en niet als fatale termijnen.
 3. Indien de opdrachtgever aan Roks Law een voorschot dient te betalen of ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gegevens ter beschikking dient te stellen of anderszins actie dient te ondernemen, behoeft Roks Law niet eerder aan te vangen met de uitvoering van de opdracht en gaan opgegeven of overeengekomen termijnen niet eerder lopen dan nadat het gehele voorschot is betaald, alle gegevens ter beschikking zijn gesteld respectievelijk alle actie is uitgevoerd.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Roks Law vrij te bepalen welke advocaat of (juridisch) medewerker de opdracht of een deel daarvan uitvoert.
 5. Roks Law bepaalt, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, waartoe de opdrachtgever Roks Law door middel van het verstrekken van de opdracht machtigt.
 6. De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens bij de verstrekking van de opdracht dan wel op eerste verzoek aan Roks Law ter beschikking stellen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Roks Law verstrekte gegevens.
 7. De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal na de verstrekking van de opdracht zonder voorafgaand overleg met Roks Law zelf geen activiteiten ondernemen met betrekking tot de betreffende zaak en partijen die hem in verband met de zaak benaderen doorverwijzen naar Roks Law. De opdrachtgever informeert Roks Law direct over alle rechtstreeks door hem ontvangen correspondentie, betalingen en overige gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 8. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, de inhoud c.q. het resultaat van verrichte werkzaamheden en de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Roks Law, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Roks Law is bevoegd, en bedingt dat zo nodig bij deze, bij de uitvoering van een opdracht door Roks Law vrij te kiezen derden, waaronder deurwaarders, advocaten, accountants, fiscalisten, deskundigen, vertalers, in te schakelen en de kosten daarvan bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Roks Law is bevoegd, en bedingt dat zo nodig bij deze, de voorwaarden, in het bijzonder aansprakelijkheidsbeperkingen, die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Communicatie en opslag van gegevens

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Roks Law al dan niet uitsluitend elektronisch, zoals per e-mail of via een online portal, met hem kan communiceren.
 2. De opdrachtgever stemt ermee in dat Roks Law al dan niet uitsluitend een elektronisch dossier kan hanteren.
 3. De opdrachtgever stemt ermee in dat Roks Law gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden elektronische communicatiemiddelen, diensten voor opslag van gegevens (zoals cloud-toepassingen), netwerken, applicaties en/of overige systemen en aanvaardt de daaraan verbonden risico’s. Roks Law is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit dit gebruik, waaronder schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van netwerken of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen.

Artikel 7: Wet- en regelgeving voor de advocatuur

 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat alle opdrachten uitsluitend worden aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van de voor de advocatuur geldende wet- en regelgeving, waaronder de voor advocaten geldende gedragsregels, en aanvaardt de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. Deze wet- en regelgeving voor de advocatuur is te raadplegen op www.advocatenorde.nl.

Artikel 8: Identiteit en ongebruikelijke transacties

 1. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is Roks Law onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

Artikel 9: Gegevensverwerking

 1. De opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan Roks Law verstrekte (persoons)gegevens te verwerken onder meer in verband met de uitvoering van de opdracht, ten behoeve van relatiebeheer en voor andere in het van toepassing zijnde privacy statement van Roks Law vermelde doeleinden. Dit privacy statement, waarin informatie is opgenomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ROKS LAW, is te raadplegen op www.rokslaw.nl, is verkrijgbaar op het kantoor van Roks Law en wordt op verzoek kosteloos door Roks Law toegezonden.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot hetgeen al dan niet in het kader van de uitvoering van een opdracht door of namens Roks Law is geproduceerd komen uitsluitend aan Roks Law toe.
 2. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roks Law niet toegestaan door of namens Roks Law geproduceerde adviezen, contracten, modellen, werkwijzen of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 11: Honorarium en verschotten

 1. In verband met de opdracht is de opdrachtgever aan Roks Law een honorarium en verschotten verschuldigd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders (bijvoorbeeld een fixed fee) is overeengekomen, wordt het aan Roks Law verschuldigde honorarium berekend op basis van de aan de opdracht bestede tijd in tijdseenheden van zes minuten of een veelvoud daarvan tegen de tussen Roks Law en de opdrachtgever overeengekomen uurtarieven.
 3. De hoogte van de uurtarieven kan onder meer zijn gebaseerd op de senioriteit, de expertise en/of de ervaring van de personen die de opdracht uitvoeren en/of de aard, het belang, de complexiteit en/of de spoedeisendheid van de betreffende zaak.
 4. Indien tussen Roks Law en de opdrachtgever geen uurtarieven zijn bepaald, gelden gebruikelijke c.q. redelijke uurtarieven met een minimum van 240 euro.
 5. Indien Roks Law voor een bepaalde opdrachtgever eerder een opdracht heeft uitgevoerd en tussen Roks Law en die opdrachtgever ter zake een nieuwe opdracht van die opdrachtgever geen uurtarieven zijn bepaald, gelden in afwijking van het vorige lid de laatstelijk met die opdrachtgever overeengekomen uurtarieven met een minimum van 240 euro.
 6. Naast het honorarium is de opdrachtgever alle door Roks Law gemaakte of te maken (belaste en onbelaste) verschotten, zoals griffierecht, kosten van ingeschakelde derden als deurwaarders, advocaten, accountants, fiscalisten en vertalers, reis-, parkeer- en verblijfkosten, kosten van getuigen en deskundigen, kosten van aangetekende zendingen en koeriers en kosten van uittreksels uit de openbare registers, aan Roks Law verschuldigd. Voor zover de reiskosten betrekking hebben op het gebruik van een auto, dan is Roks Law gerechtigd de kosten te berekenen op basis van de gereden kilometers tegen een tarief van 50 eurocent per kilometer.
 7. Behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen is Roks Law gerechtigd om, ook gedurende de looptijd van een opdracht, de uurtarieven, kilometertarieven en overige tarieven met ingang van 1 januari aan te passen door die te vermenigvuldigen met het quotiënt van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de maand oktober voorafgaand aan de datum van die prijsaanpassing (= deeltal) en de CPI alle huishoudens van het CBS van de maand die als deeltal ten grondslag lag aan de prijsaanpassing die laatstelijk door Roks Law is doorgevoerd (= deler), met dien verstande dat de bedragen naar boven mogen worden afgerond op een veelvoud van 5 euro respectievelijk 5 eurocent.
 8. Alle door Roks Law in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.

Artikel 12: Betaling

 1. De aan Roks Law verschuldigde bedragen worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht door middel van (tussentijdse) declaraties. Roks Law is evenwel gerechtigd om meer of minder frequent te declareren. Na het einde van de opdracht volgt een einddeclaratie.
 2. De opdrachtgever stemt ermee in dat Roks Law al dan niet uitsluitend elektronisch kan declareren.
 3. De betalingstermijn van declaraties bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 4. Roks Law is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een (aanvullend) voorschot te verlangen alvorens de uitvoering van de opdracht aan te vangen of voort te zetten. Een voorschot zal in beginsel door middel van een voorschotdeclaratie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. In afwijking van het vorige lid geldt voor voorschotdeclaraties dat deze per omgaande dienen te worden betaald, tenzij op de voorschotdeclaratie een andere betalingstermijn is vermeld. Roks Law is gerechtigd een betaald voorschot pas na het einde van de opdracht met de einddeclaratie te verrekenen. Over betaalde voorschotten wordt geen rente vergoed.
 5. Betaling van declaraties dient plaats te vinden door overschrijving van het in rekening gebrachte bedrag naar het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer van Roks Law. Roks Law is gerechtigd contante betalingen te weigeren.
 6. Betaling van declaraties van Roks Law dient zonder opschorting of verrekening plaats te vinden binnen de betalingstermijn.
 7. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim.
 8. De opdrachtgever is aan Roks Law een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert. Indien de opdrachtgever een consument – dat wil zeggen: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – is, dan geldt in afwijking hiervan de wettelijke rente.
 9. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de opdrachtgever te verkrijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 250,00 euro, onverminderd het recht van Roks Law om aanspraak te maken op de werkelijke kosten. Indien de opdrachtgever een consument is, dan geldt in afwijking hiervan dat Roks Law gerechtigd is om aanspraak te maken op de buitengerechtelijke kosten op grond van en met inachtneming van de wet.
 10. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 11. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan of de opdrachtgever andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht niet nakomt (bijvoorbeeld het op welke wijze dan ook belemmeren van de uitvoering van de opdracht), is Roks Law gerechtigd (de uitvoering van) de opdracht op te schorten of te beëindigen en een retentierecht uit te oefenen op al hetgeen Roks Law voor de opdrachtgever onder zich heeft, onverminderd de overige rechten van Roks Law. Dit geldt ook voor eventuele andere opdrachten van de opdrachtgever dan de opdracht waarop de onbetaalde declaratie of de niet nagekomen andere verplichting betrekking heeft. Roks Law is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit direct dan wel indirect voortvloeit.
 12. In geval van (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, (buiten)wettelijke schuldsanering, overlijden, onder curatelestelling of onderbewindstelling van de opdrachtgever of stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming dan wel enige andere vergelijkbare omstandigheid, zijn alle vorderingen van Roks Law onmiddellijk opeisbaar. In dat geval komen aan Roks Law dezelfde rechten toe en geldt hetzelfde als is vermeld in het vorige lid.
 13. Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting binnen veertien dagen na de datum van de declaratie door Roks Law te zijn ontvangen. Een niet aldus binnen deze termijn door de opdrachtgever betwiste declaratie geldt tussen Roks Law en de opdrachtgever als juist en door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Een betwisting van de declaratie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 13: Derdengelden

 1. Roks Law en de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law zijn bevoegd om gelden die een relatie hebben met de dienst die door Roks Law wordt verleend en die niet zijn bestemd voor Roks Law in het kader van de dienstverlening door Roks Law maar voor de cliënt of een derde (‘derdengelden’), te (doen) storten op een rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law bij een door haar te kiezen bank (‘derdenrekening’).
 2. Roks Law en de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law en alle aan Roks Law en de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law verbonden (rechts)personen, hun rechtsopvolgers onder algemene titel en derden als bedoeld in artikel 2 lid 2 zijn niet aansprakelijk als de bank haar verplichtingen niet nakomt.
 3. Over derdengelden wordt, onder meer ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdenrekening, geen rente vergoed.
 4. Roks Law is gerechtigd om door de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law aan de bank verschuldigde (negatieve) rente over derdengelden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien derdengelden (abusievelijk) zijn gestort op de bankrekening van Roks Law, is Roks Law bevoegd deze over te maken naar de derdenrekening. Indien aan Roks Law toekomende gelden zoals een betaling van een declaratie (abusievelijk) zijn gestort op de derdenrekening, is de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law bevoegd deze over te maken naar de bankrekening van Roks Law.
 6. Roks Law en de Stichting Beheer Derdengelden Roks Law zijn bevoegd om aan de opdrachtgever toekomende derdengelden met zijn instemming aan te wenden voor voldoening van onbetaalde declaraties van Roks Law, ook wanneer de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oproer, sabotage, terrorisme, file of andere reisbelemmerende omstandigheden, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand, wateroverlast, extreme weersomstandigheden, diefstal, staking, ziekte, epidemie, pandemie, stroomstoring, het niet werken van internet of (elektronische) communicatiemiddelen, defecten aan apparaten, machines of vervoermiddelen en het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door (toe)leveranciers van Roks Law of door Roks Law ingeschakelde derden.
 2. Wanneer er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Roks Law uit de overeenkomst van opdracht opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, zonder dat Roks Law schadeplichtig wordt. De opdrachtgever dient het in verband met de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigde honorarium en de reeds gemaakte verschotten aan Roks Law te voldoen.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie aaneengesloten maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van alle aan Roks Law verbonden (rechts)personen, hun rechtsopvolgers onder algemene titel en derden als bedoeld in artikel 2 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht door Roks Law leidt tot (contractuele en/of buitencontractuele) aansprakelijkheid, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Roks Law wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Roks Law ten tijde van de totstandkoming van deze algemene voorwaarden is de Europese vennootschap Markel Insurance SE, gevestigd te München (Duitsland), tevens gevestigd aan de Westerlaan 18 te Rotterdam. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Roks Law biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld, met uitzondering van aanspraken waarop het recht van de Verenigde Staten van toepassing is en/of die in de Verenigde Staten in rechte aanhangig worden gemaakt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Roks Law biedt dekking tot een verzekerd bedrag van 1.000.000 euro per aanspraak en 2.000.000 euro per verzekeringsjaar met een eigen risico van 2.000 euro per aanspraak. Roks Law kan op verzoek van de opdrachtgever inzage geven in de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. Indien Roks Law aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Roks Law wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Roks Law ten tijde van de totstandkoming van deze algemene voorwaarden is de Europese vennootschap Markel Insurance SE, gevestigd te München (Duitsland), tevens gevestigd aan de Westerlaan 18 te Rotterdam. De bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Roks Law biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld, met uitzondering van aanspraken waarop het recht van de Verenigde Staten van toepassing is en/of die in de Verenigde Staten in rechte aanhangig worden gemaakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Roks Law biedt dekking tot een verzekerd bedrag van 2.500.000 euro per aanspraak en 5.000.000 euro per verzekeringsjaar met een eigen risico van 125 euro per aanspraak voor zaakschade. Roks Law kan op verzoek van de opdrachtgever inzage geven in de polis van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd, met een maximum van drie maanden, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Roks Law ter zake schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek en het vorige lid verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever zowel met de schade als met Roks Law als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden of bekend had behoren te zijn, en vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval indien ter zake na drie jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voorvloeit geen rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

Artikel 16: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Roks Law en alle aan Roks Law verbonden (rechts)personen, hun rechtsopvolgers onder algemene titel en derden als bedoeld in artikel 2 lid 2 tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht door Roks Law, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand.

Artikel 17: Opzegging

 1. Zowel Roks Law als de opdrachtgever kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang de overeenkomst van opdracht opzeggen zonder daardoor schadeplichtig te worden.
 2. De opdrachtgever is in dat geval gehouden het honorarium en de verschotten tot het moment van opzegging aan Roks Law te voldoen.

Artikel 18: Archivering

 1. Na het einde van de opdracht zal het dossier door Roks Law worden gearchiveerd. De opdrachtgever stemt ermee in dat de archivering al dan niet uitsluitend in elektronische vorm kan geschieden en daarbij al dan niet uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van al dan niet door derden aangeboden elektronische diensten voor opslag van gegevens (zoals cloud-toepassingen). Het in artikel 6 lid 3 laatste zin bepaalde geldt onverkort.
 2. Roks Law zal het zaaksdossier gedurende vijf jaar en (de basisgegevens van) de administratieve gegevens gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht bewaren. Na deze termijnen is Roks Law gerechtigd om het zaaksdossier respectievelijk (de basisgegevens van) de administratieve gegevens te (doen) vernietigen.
 3. Tegen een vooraf door de opdrachtgever te betalen vergoeding in verband met de daarmee gemoeide tijd en kosten kan Roks Law gedurende vijf jaar na het einde van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever het dossier uit het archief (laten) halen en (afschrift van) een of meer dossierstukken aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen met Roks Law is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Klachten en geschillen

 1. Roks Law neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Informatie over de Geschillencommissie Advocatuur, is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en kan tevens worden opgevraagd bij de Geschillencommissie Advocatuur en/of Roks Law.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Roks Law en de opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van Roks Law van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling, die voorziet in een door Roks Law gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers, is te raadplegen op www.rokslaw.nl, is verkrijgbaar op het kantoor van Roks Law en wordt op verzoek kosteloos door Roks Law toegezonden. Indien met behulp van de kantoorklachtenregeling van Roks Law een klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, kan de opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na de schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
 3. Alle geschillen waarop de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, waaronder geschillen betreffende de totstandkoming van een opdracht en/of de uitvoering van een opdracht door Roks Law en de hoogte en/of de incasso van één of meer door Roks Law aan de opdrachtgever verzonden declaraties, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het op dat moment geldende Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie Advocatuur bij wege van bindend advies. Dit is anders indien het geschil door Roks Law tegen de consument aanhangig is gemaakt en de consument het nog openstaande declaratiebedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn bij de Geschillencommissie Advocatuur deponeert, in welk geval de Geschillencommissie Advocatuur het geschil beslecht door arbitrage. Indien de opdrachtgever geen consument is, dan beslecht de Geschillencommissie Advocatuur het geschil door arbitrage.
 4. Alle geschillen waarop de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Indien Roks Law als eisende partij optreedt, heeft zij de mogelijkheid het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 5. Indien de opdrachtgever een consument is, dan kan deze binnen één maand, nadat Roks Law zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit artikel met betrekking tot de geschillenbeslechting heeft beroepen, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21: Voortdurende verplichtingen, vertaling, conversie, wijziging en kennisneming

 1. Alle uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 2. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling.
 3. Indien een bepaling in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar mocht zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 4. Roks Law is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

Januari 2024

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.