+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Contracten

Leg uw afspraken goed vast

Liever voorkomt u geschillen door vooraf goede afspraken te maken. U wilt dan kunnen rekenen op een jurist met een uitmuntende kennis van het verbintenissenrecht. Een analytisch sterke, meedenkende en servicegerichte adviseur die zaken op een deugdelijke wijze voor u vastlegt in een overeenkomst of algemene voorwaarden.

In overeenkomsten en algemene voorwaarden
ROKS LAW is u graag van dienst bij het opstellen of beoordelen van uw overeenkomsten en algemene leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Door heldere afspraken te maken wordt de kans op een dispuut kleiner. Bovendien is het prettig om contractueel bedongen instrumenten achter de hand te hebben om uw wederpartij te kunnen aanspreken wanneer dat nodig mocht zijn.

  “ROKS LAW helpt u conflicten te voorkomen door duidelijke overeenkomsten te sluiten.”

  Met uiteenlopende onderwerpen
  In contracten en algemene voorwaarden zijn vaak allerlei zaken geregeld, zoals de duur en het einde van de overeenkomst, leveringscondities, garantie, non-conformiteit, reclame, herroeping, tekortkoming, faillissement, opeisbaarheid, verzuim, zekerheden, eigendomsvoorbehoud, overmacht, ontbinding, opschorting, verrekening, verjaring, (beperking van) aansprakelijkheid, prijs, betalingstermijn, rente, buitengerechtelijke incassokosten, toepasselijk recht (rechtskeuze), bevoegde rechter in geval van geschillen (forumkeuze) enzovoort.

  Voorkom discussies
  Je wilt voorkomen dat er discussie ontstaat over de uitleg van contractsbepalingen. Dit kan niet alleen door contractuele bedingen op ondubbelzinnige wijze te formuleren maar ook door in de overwegingen (considerans) van de overeenkomst te omschrijven wat partijen beogen. De Hoge Raad heeft namelijk in het bekende Haviltex-arrest bepaald dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen moet worden gekeken naar de taalkundige betekenis van de tekst maar ook naar de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs daaraan mochten toekennen en wat ze over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het Haviltex-criterium). Het motief, de gedachte of de bedoeling (de ‘ratio’) van partijen is bij de uitleg van een contractuele bepaling dus van groot belang.

   “ROKS LAW is uw juridisch adviseur voor uiteenlopende commerciële contracten.”

   Met diverse contracten
   ROKS LAW helpt u graag met uw (commerciële) contracten zoals:

   • Algemene voorwaarden
   • In- en verkoopovereenkomst
   • Overeenkomst van opdracht
   • Samenwerkingsovereenkomst
   • Geheimhoudingsovereenkomst / non-disclosure agreement (NDA)
   • Duurovereenkomst
   • Vaststellingsovereenkomst
   • Geldleningsovereenkomst
   • Huurovereenkomst
   • Agentuurovereenkomst
   • Distributieovereenkomst
   • Bemiddelingsovereenkomst
   • Bankgarantie
   • Borgstelling / overeenkomst van borgtocht
   • Pandakte
   • Akte van cessie

   Wilt u meer weten?

   Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.

   Handelsgeschillen

   Wikkel een zakelijk conflict goed en snel af met behulp van een deskundige, ervaren en praktische geschiloplosser.

   Procederen

   Laat u in een rechtszaak bijstaan door een betrouwbare, gedreven en doortastende procesadvocaat.

   Incasso

   Ontvang betaling van uw facturen door de inschakeling van een volhardende, daadkrachtige en gespecialiseerde incassoadvocaat.