+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Handelsgeschillen

Los uw geschil op

Als ondernemer wilt u zich bezig houden met ondernemen. Niet met een juridisch dispuut met een leverancier of afnemer. U wilt een zakelijk conflict zo goed en snel mogelijk afwikkelen en dit uit handen kunnen geven aan een specialist die u ontzorgt. U wilt kunnen vertrouwen op een deskundige, ervaren en praktische geschiloplosser of bemiddelaar. Een toegewijde samenwerkingspartner die uw bedrijf kent, oog heeft voor uw commerciële belangen en in onderhandelingen het beste resultaat voor u uit het vuur sleept.

Buiten de rechter om
ROKS LAW lost een geschil meestal zonder tussenkomst van de rechter naar tevredenheid voor u op. Bijvoorbeeld door een minnelijke schikking, bemiddeling of alternatieve geschillenbeslechting als mediation.

“ROKS LAW lost de zaak voor u op zodat u zich volledig op uw onderneming kunt concentreren.”

Rationeel en praktisch
ROKS LAW handelt weloverwogen, rationeel en met verstand van zaken. Zij weet na een grondige analyse snel door te dringen tot de kern van de zaak en daardoor complexe casussen terug te brengen tot praktische proporties. Bij het zoeken naar oplossingen voor uw juridische vraagstukken zal ROKS LAW de redelijkheid en een goede verstandhouding in het oog te houden.

Bepaal de juiste strategie
Hoe gaat ROKS LAW te werk? Zij maakt een inventarisatie van uw dossier, stelt uw juridische positie vast, beoordeelt waar uw kansen liggen en bepaalt samen met u de strategie.

Kom tot een optimaal resultaat
Het kan zijn dat u het meeste baat heeft bij een schikking. Dan voert ROKS LAW schikkingsonderhandelingen met als doel een voor u zo gunstig mogelijke uitkomst. Soms ontkom je niet aan het voeren van een procedure, bijvoorbeeld vanwege het grote belang, mogelijke precedentwerking of het feit dat uw wederpartij eenvoudigweg niet bereid is tot een redelijke oplossing.

“ROKS LAW sleept voor u het beste resultaat uit het vuur.”

Voor diverse geschillen
Voorbeelden van geschillen die ROKS LAW behandelt zijn conflicten over:

  • betaling van geleverde goederen of diensten
  • kwaliteit van de geleverde prestatie (wanprestatie)
  • aansprakelijkheid als gevolg van onrechtmatig handelen
  • schadevergoeding en causaal verband
  • uitleg van wettelijke of contractuele bepalingen
  • opschorting en beëindiging van overeenkomsten
  • afwikkeling in faillissementen, surséances en schuldsaneringen (waaronder geschillen met de curator of bewindvoerder)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • (uitwinning van) zekerheden als een bankgarantie, borgstelling, pandrecht, hypotheekrecht of eigendomsvoorbehoud

Over de uitleg van contractsbepalingen
Veel van de door ROKS LAW behandelde discussies gaan over hoe een contractsbepaling moet worden uitgelegd. Wat is nu de strekking van een specifieke contractsbepaling? In het bekende Haviltex-arrest van de Hoge Raad is bepaald dat het motief, de gedachte of de bedoeling (de ‘ratio’) van partijen daarbij van groot belang is. ROKS LAW helpt u bij het formuleren van goede argumenten om uw wederpartij of de rechter te overtuigen van de door u voorgestane uitleg.

Voor zowel eiser als verweerder
ROKS LAW treedt vaak op voor eisende partijen. Maar ook regelmatig voor verwerende partijen. Dus wordt u ten onrechte aangesproken? Ook dan staat ROKS LAW u bij en lost zij de zaak graag voor u op.

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.

Procederen

Laat u in een rechtszaak bijstaan door een betrouwbare, gedreven en doortastende procesadvocaat.

Contracten

Voorkom geschillen door zaken vooraf deugdelijk te laten vastleggen door een uitstekend jurist op het gebied van het contractenrecht.

Incasso

Ontvang betaling van uw facturen door de inschakeling van een volhardende, daadkrachtige en gespecialiseerde incassoadvocaat.