+31 (0)76 514 42 08 info@rokslaw.nl

Incassovoorwaarden No Cure No Pay Roks Law

Artikel 1: Gebruiker

1. Gebruiker van deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay is Roks Law, gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 72482036. Roks Law is een eenmanszaak van de heer mr. J.A.M. Roks die als advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) en lid is van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (www.via-incasso.nl). Roks Law oefent een advocaten- c.q. rechtspraktijk uit. Overige gegevens van Roks Law, zoals het bezoek-, post- en e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer, zijn te raadplegen op www.rokslaw.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay zijn van toepassing op alle door of namens Roks Law aanvaarde opdrachten tot de buitengerechtelijke incasso van een opeisbare geldvordering, mits:

  • het een geldvordering uit hoofde van een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (‘B2B-vordering’) betreft;
  • de geldvordering minimaal € 1.000,00 in hoofdsom bedraagt;
  • de grondslag en hoogte van de geldvordering niet worden betwist;
  • er geen maatwerk nodig is of wordt verlangd;
  • de opdrachtgever gerechtigd is om bij de schuldenaar aanspraak te maken op vergoeding van rente en kosten op grond van de aan de geldvordering ten grondslag liggende overeenkomst en/of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden dan wel op grond van de wet;
  • de schuldenaar in Nederland is gevestigd;
  • op de rechtsverhouding met de schuldenaar Nederlands recht van toepassing is;
    en
  • de Nederlandse rechter bevoegd is in de zaak betreffende de rechtsverhouding met de schuldenaar.

2. Indien er op enig moment om wat voor reden dan ook niet (meer) wordt voldaan aan de in lid 1 vermelde voorwaarden, dan is Roks Law gerechtigd de opdracht onmiddellijk te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd de overige rechten van Roks Law, waaronder het recht op volledige betaling van de door de opdrachtgever op grond van artikel 4 verschuldigde bedragen. Roks Law zal in dat geval overleg met de opdrachtgever plegen over het al dan niet verder door Roks Law laten behandelen van de zaak op basis van een door de opdrachtgever aan Roks Law te verstrekken nieuwe opdracht tegen nader overeen te komen voorwaarden en tarieven.

3. Deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay gelden in aanvulling op de op alle aan Roks Law verstrekte opdrachten van toepassing zijnde algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op www.rokslaw.nl. Indien deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in de algemene voorwaarden van Roks Law, prevaleert het bepaalde in deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay.

Artikel 3: Uitvoering

1. De opdrachtgever zal bij de verstrekking van de opdracht dan wel op eerste verzoek aan Roks Law ter beschikking stellen (voor zover van toepassing):
a. een overzicht van de openstaande geldvordering (bijvoorbeeld in de vorm van een openstaande postenlijst);
b. de door de schuldenaar onbetaald gelaten facturen;
c. de aan de geldvordering ten grondslag liggende overeenkomst;
d. de op die overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
e. de al aan de schuldenaar gezonden herinneringen en aanmaningen; en
f. eventuele andere voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens.
2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de aan Roks Law ter incasso gegeven geldvordering.
3. Ten aanzien van door hem aan Roks Law verstrekte algemene voorwaarden staat de opdrachtgever er voor in dat de schuldenaar de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard en hij de schuldenaar voor of bij het sluiten van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de verstrekte opdracht niet nakomt, de uitvoering van de opdracht door Roks Law op welke wijze dan ook belemmert of de opdracht beëindigt, is de opdrachtgever aan Roks Law het tarief verschuldigd als ware de volledige geldvordering vermeerderd met alle mogelijke rente en kosten geïncasseerd, onverminderd de overige rechten van Roks Law.
5. Roks Law zal de schuldenaar wanneer nodig tenminste drie keer, schriftelijk of telefonisch, benaderen teneinde betaling van de geldvordering te bewerkstelligen, tenzij dit naar inzicht van Roks Law zinloos mocht zijn geworden (bijvoorbeeld als blijkt dat het faillissement van de schuldenaar is uitgesproken).
6. Naast de hoofdsom zal Roks Law de in artikel 2 lid 1 genoemde en eventueel (nader) overeengekomen rente en kosten aan de schuldenaar in rekening brengen.

Artikel 4: Dossierkosten en honorarium

1. De opdrachtgever is aan Roks Law bij verstrekking van de opdracht een bescheiden basisbedrag van 75 euro, exclusief btw en verschotten, aan dossierkosten verschuldigd.
2. Het daarnaast door de opdrachtgever aan Roks Law verschuldigde honorarium, exclusief btw en verschotten, is:
A. Als de volledige geldvordering – dat wil zeggen de gehele hoofdsom inclusief alle rente en kosten – wordt betaald, komen de rente en kosten als honorarium aan Roks Law toe.
B. Als de geldvordering gedeeltelijk wordt betaald, wordt het betaalde bedrag naar rato toegerekend aan enerzijds de hoofdsom en anderzijds de rente en kosten en komt het aan de rente en kosten toegerekende deel, met een minimum van 150 euro, als honorarium aan Roks Law toe.
C. Als onverhoopt niets wordt betaald, hoeft de opdrachtgever aan Roks Law geen honorarium te betalen (No Cure No Pay) en is hij dus slechts het in lid 1 genoemde bescheiden basisbedrag van 75 euro, exclusief btw en verschotten, aan dossierkosten verschuldigd. Dit wordt ook wel aangeduid als No Win No Fee.
3. Nadat een betalingsregeling getroffen is (geweest) wordt het in lid 2 vermelde honorarium vermeerderd met tien procent van het betaalde bedrag.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt voor iedere betaling op of na de datum van de verstrekking van de opdracht door de opdrachtgever aan Roks Law.
5. Onder een betaling wordt verstaan alle door Roks Law ter zake de geldvordering (op haar derdenrekening) ontvangen bedragen, alle door of vanwege de opdrachtgever ter zake de geldvordering ontvangen bedragen, alle door of vanwege de opdrachtgever retour ontvangen goederen althans het daarmee corresponderende bedrag dat in mindering strekt op de geldvordering, alle ter zake de geldvordering gedane crediteringen, kwijtscheldingen of verrekeningen en alle overige bedragen of tegenprestaties waarmee de geldvordering en nevenvorderingen op welke wijze dan ook worden gedelgd.

Artikel 5: Vervolgstappen

1. Wanneer de schuldenaar de geldvordering inclusief alle rente en kosten ondanks de inspanningen van Roks Law niet of niet volledig buitengerechtelijk betaalt, dan zal Roks Law bij de opdrachtgever informeren of hij de zaak wenst te sluiten (bijvoorbeeld omdat het faillissement van de schuldenaar is uitgesproken, vanwege een gebrek aan bekende verhaalsmogelijkheden of uit kosten-baten oogpunt) óf vervolgstappen wenst te ondernemen (bijvoorbeeld een verhaalsonderzoek, faillissementsaanvraag, conservatoir beslag of gerechtelijke procedure).
2. Als de opdrachtgever vervolgstappen wenst te ondernemen, dan vallen die niet onder de in deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay bedoelde opdracht en de daarvoor geldende tarieven. Roks Law kan deze aanvullende diensten verlenen op basis van een door de opdrachtgever aan Roks Law te verstrekken nieuwe opdracht tegen nader overeen te komen voorwaarden en tarieven.

Artikel 6: Slotbepalingen

1. De Nederlandse versie van deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay prevaleert boven elke vertaling.
2. Indien een bepaling in de overeenkomst of deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay ongeldig of niet afdwingbaar mocht zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
3. Roks Law is gerechtigd deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay te wijzigen dan wel aan te vullen.
4. De meest recente versie van deze Incassovoorwaarden No Cure No Pay is te raadplegen op www.rokslaw.nl.

Januari 2022

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.